Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

  • Optimale ontplooiingskansen voor elke leerling

    Gezond opgroeien, talenten benutten en meedoen!

Doelstelling

Een dekkend en kwalitatief hoogstaand continuĆ¼m c.q. netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur voor elke leerling die ondersteuning nodig heeft. Leidend uitgangspunt is: zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en van goede kwaliteit.

Sluitende bedrijfsvoering op SWV-niveau met betrekking tot de inzet van de beschikbare ondersteuningsmiddelen voor lichte tot en met zware ondersteuning, waarbij de toewijzingsprocedure voor ondersteuningsmiddelen plaatsvindt op basis van een transparante en praktische systematiek.

Uitgangspunt

Focus, samenwerking en samenhang. Er wordt voor gezorgd dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen die bij het schoolondersteuningsprofiel horen. Vandaar dat er hoge prioriteit is voor de competentiegerichte professionalisering van docenten.

De basis van het voorgaande wordt gevormd door een vijftal fundamentele waarden die richtinggevend zijn voor het handelen van alle betrokkenen: leerlinggericht, verbinden, respect, samenwerken, integriteit.

Inrichting van het SWV

Op basis van de missie en visie is uitgebreid van gedachten gewisseld over het gewenste bestuursconcept dat zou moeten leiden tot realisatie van de gestelde doelen. Unaniem kozen betrokkenen voor een lerend bestuursconcept, waarin de volgende uitgangspunten leidend zijn: vertrouwen als basis, gericht op vrijheid binnen grenzen, gericht op lange termijn, gericht op gezag en verbinding, decentrale verantwoordelijkheden / bevoegdheden, flexibel, inspelend op mogelijkheden, platte organisatiestructuur met zo min mogelijk tussenlagen, eenvoudige ondersteunende informatie- en administratiestructuur, inspiratie, bevordering van creativiteit en passie, diversiteit binnen heldere kaders, ruimte voor professioneel vakmanschap, ondersteuning van direct leidinggevenden en begeleiding naar taakvolwassenheid, contact met het primaire proces, inhoud, medewerkers en omgeving.

Een sterke basis

In het schoolondersteuningsprofiel geven scholen aan welke basisondersteuning zij bieden. Zij beschrijven de competenties die docenten bezitten in het omgaan met verschillen. Scholen kunnen leerlingen op grond van de beschreven basisondersteuning aannemen, zonder daarvoor een beroep te hoeven doen op het ondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband of direct gebruik te maken van de breedte- of diepteondersteuning zoals die binnen het SWV wordt aangeboden.