Voortgezet Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

  • Een dekkend aanbod van passend onderwijs en passende ondersteuning

Voortgezet Onderwijs

Het reguliere voortgezet onderwijsaanbod in de Westelijke Mijnstreek wordt verzorgd door het DaCapo College, het Graaf Huyn College, Groenewald en Trevianum Scholengroep. Het voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd door VSO Xaverius (cluster 4) en VSO De Parkschool (cluster 3).

Ten gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs hebben de colleges zich beraden op het gewenste handelingsniveau van hun professionals, als mede op de gewenste inrichting van hun ondersteuningsstructuur. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om de lat in de volle breedte hoger te leggen en niet te kiezen voor specifieke specialismen. In het docentprofiel passend onderwijs is dat terug te vinden in het handelingsgerichte deel.

Schoolondersteuningsprofielen VO-regulier Regulier Voortgezet Onderwijs

In hun schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan welke mogelijkheden er zijn als het gaat om het bieden van aanvullende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

De schoolondersteuningsprofielen (SOP) zijn te raadplegen via de websites van de volgende voortgezet onderwijs (VO) scholen die zijn aangesloten bij het SWV Passend Onderwijs:

DaCapo College

Onder Stichting DaCapo College ressorteren scholen voor PRO en VMBO. Het VMBO vindt op diverse locaties plaats in Born en Sittard-Geleen. Op diverse VMBO locaties wordt leerwegondersteunend onderwijs aangeboden. Locatie Eysenhegge in Sittard verzorgt echter uitsluitend leerwegondersteunend onderwijs aan VMBO leerlingen van alle leerwegen. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het onderwijsconcept voor de onderbouw drastisch gewijzigd. Gekozen is voor persoonlijk leren onder het motto: werk maken van maatwerk. Nog niet alle locaties werken volgens dit concept.

www.dacapo-college.nl

Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College biedt regulier onderwijs voor VMBO-HAVO-ATHENEUM en GYMNASIUM. In de reguliere ondersteuningsstructuur bieden zij maatwerktrajecten aan voor leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo en ondersteunende structuurtrajecten in vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het Graaf Huyn College heeft een stabiele, gestructureerde ondersteuningsstructuur in de diverse zorgniveaus. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoed de ondersteuningsstructuur is ingericht.

www.ghc.nl

Groenewald

Groenewald is een brede school voor VMBO-HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM. De ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met een aanvullende onderwijs-ondersteuningsbehoefte zijn verankerd in de reguliere ondersteuningsstructuur, waarbij handelingsgericht maatwerk uitgangspunt is.

www.groenewald.nl

Trevianum

Trevianum Scholengroep biedt regulier onderwijs voor HAVO-ATHENEUM en GYMNASIUM. De ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen met een aanvullende onderwijs-ondersteuningsbehoefte zijn verankerd in de reguliere ondersteuningsstructuur, waarbij handelingsgericht maatwerk uitgangspunt is.

www.trevianum.nl

Schoolondersteuningsprofielen VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

Uitgangspunt voor speciale ondersteuning is de ondersteuningsbehoefte van een leerling en de vraag waar deze leerling het best passende aanbod kan krijgen. Als het om speciale ondersteuning gaat, betreft het in zijn algemeenheid leerlingen die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben die binnen een reguliere setting niet beantwoord kan worden. In de Westelijke Mijnstreek beschikken we over twee scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO):

VSO Xaverius

De Xaveriusschool is een school (expertisecentrum) voor orthopedagogisch onderwijs en/of begeleiding aan leerlingen met sociale-, emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. De Xaveriusschool SO locatie werkt met – en vanuit het gedachtegoed van Boeiend Onderwijs en specifiek het systeemdenken daarbinnen. Dit doen we, omdat we vinden dat het werken vanuit deze uitgangspunten leren en werken in het onderwijs prettiger, boeiender en dus beter kan maken. Onze basisgedachte is dat betrokkenheid, passie en plezier bij kinderen én medewerkers leiden tot betere processen en dus ook tot betere resultaten.

www.xaverius-sittard.nl

VSO De Parkschool

De leerlingen die de Parkschool bezoeken hebben een extra ondersteuningsbehoefte op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Hun IQ is veelal lager dan of gelijk aan 55, enkele uitzonderingen richting 70. De leerlingen worden voorbereid op de uiteindelijke uitstroom richting dagactiviteitencentrum of arbeid. Om leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren kunnen ze tevens deelcertificaten behalen voor Huishoudkunde, Techniek en Groen en een diploma voor Brug naar Werk. Uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen is adaptief onderwijs een van de pijlers. Ook het Opbrengstgericht en Data-gestuurd werken behoort tot de uitgangspunten van de Parkschool. De Parkschool is tevens gespecialiseerd in de opvang van laag functionerende kinderen met autisme en MG-leerlingen.

www.deparkschool.nl

Interne Tussenvoorziening Passend Onderwijs

In de zoektocht naar versteviging van de ondersteuningsstructuur binnen de reguliere onderwijssetting is het idee geboren om op elk college een interne tussenvoorziening te creëren. De interne tussenvoorziening komt voort uit hetgeen in de visie verwoord is: zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en van goede kwaliteit.

De verschillende voorzieningen op schoolniveau vormen een zelfstandig netwerk binnen de ondersteuningsstructuur van de colleges. Binnen dit netwerk kunnen leerlingen die voor een korte periode aanvullende ondersteuning nodig hebben op de eigen school of op de school van een van de netwerkpartners begeleid worden door onder meer de leden van het ondersteuningspreventieteam (OPT). De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding, communicatie met ouders, leerling, betrokken docenten en leden van het OPT.

Ondersteuningsstructuur reguliere VO