Voortgezet Onderwijs → Middelbaar Beroepsonderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

  • Naar het middelbaar beroepsonderwijs

Over VO → MBO

De doorlopende leerlijnen vanuit het VO naar het MBO hebben de afgelopen jaren (en nog steeds) binnen verschillende beleidsterreinen bijzondere aandacht gehad. Met name is veel energie gestoken in de competentiegerichte loopbaan-begeleiding in het reguliere VO. Via scholing van mentoren, leerlingbegeleiders en decanen is geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de loopbaan-begeleiding (competentiegericht en met de leerling als eigenaar). In het kader van VSV heeft dit aanwijsbaar tot een succesvolle terugdringing van het aantal VSV-ers geleid en is de overgang naar het MBO versoepeld. Aan de basis staat de goede samenwerking van decanen en loopbaanbegeleiders met de medewerkers van de Loopbaanportalen van de ROC’s.

Voor een bijzondere doelgroep, de kwetsbare en/of overbelaste jeugdigen, hebben VO-VSO-PrO en MBO de krachten gebundeld in de ontwikkeling van het VOORdeel als voorportaal van de Entree-opleiding. Voor deze doelgroep zijn nieuwe leerconcepten bedacht die in de samenleving verankerd worden. Niet de praktijk naar de school, maar de school naar/in de praktijk. Leer-werktrajecten die studenten positief prikkelen en nieuwsgierig maken. Hierdoor raken ze gemotiveerder, waardoor ze meer kans hebben hun diploma te halen (Inburgering, Staatsexamen NT2, VAVO, MBO) en hun kans vergroten op het veroveren van een plek in de samenleving die recht doet aan het individu.

Het is dan ook de ultieme missie voor de OnderwijsBoulevard een dekkend en hoogstaand netwerk van onderwijs, arbeid en zorg voor elke student die begeleiding nodig heeft te ontwikkelen. Leeuwenborgh Onderwijsboulevard heeft met dit inzicht het initiatief in de regio´s Maastricht/Heuvelland en Westelijke Mijnstreek genomen. Voor de verantwoording van het VO-VSO is hierbij de inrichting van het VOORdeel.

Het VOORdeel is een netwerkorganisatie, waarin arbeidsvoorbereiding, arbeidstoeleiding en doorstroom naar MBO-onderwijs Entree-opleidingen gezamenlijk ingericht is en uitgevoerd wordt. Het VOORdeel verbindt in strategie en uitvoering de sociale agenda’s Passend Onderwijs, Focus op Vakmanschap en Decentralisatie Jeugdzorg. Hiermee doet het VOORdeel recht aan talent-ontwikkeling van zowel de leerling als de individuele organisaties, verzorgt het VOORdeel een realistisch perspectief voor beiden en bundelt het financiën. Leerlingen worden gezamenlijk begeleid naar dagbesteding, lerend werken, extern werken, gecertificeerd onderwijs of gediplomeerd onderwijs.