Voor ouders

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

De positie en zeggenschap van ouders

Een van de speerpunten van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Dit is beschreven in het referentiekader van de sectorraden, PO-raad, VO-raad http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl. De schoolbesturen hebben een zorgplicht en zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere leerling in het SWV. Ouders worden in principe geholpen door de school waar zijn hun zoon/dochter aanmelden.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang, vooral als er zorgen zijn en een leerling of gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Wettelijk gezien hebben de scholen de plicht om ouders te informeren over de vorderingen van hun zoon/dochter en de eventuele extra ondersteuning die nodig is. Ons SWV stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun zoon/dochter. Dit is ook onderdeel van het handelingsgericht werken. In de ondersteuning op schoolniveau is het gesprek en de afstemming met ouders bij elke stap aan de orde.

Een van de belangrijke instrumenten die de wetswijzigingen passend onderwijs bieden om de zeggenschap van ouders te versterken, is het inrichten van een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van ons SWV is in december 2013 opgericht. Het aantal vertegenwoordigers namens de ouders en leerlingen is in deze raad gelijk aan het aantal vertegenwoordigers namens het personeel.

Informatiegids voor ouders Passend Onderwijs

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van passend onderwijs.

Download de informatiegids voor ouders

Steunpunt Passend Onderwijs

Ouders van leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag kunnen met al hun vragen over (passend) onderwijs terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Het steunpunt is een samenwerking tussen Oudervereniging Balans en Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Kijk voor meer informatie op de website: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl