Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO)

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

 • Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO)

  Onderwijsdienstencentrum

Op dit moment zijn in ons Samenwerkingsverband nog diverse ontwikkelingen gaande rondom de ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om u te kunnen voorzien van de meest recente informatie en/of documenten, kunt u contact met ons opnemen.

Dit kan telefonisch via het nummer: +31 46 420 08 96, of door het sturen van een e-mail;

 • Bij vragen over de overstap van po naar vo, kunt u e-mailen naar Vera Pak:
 • Bij vragen over Onderwijs Transparant, kunt u e-mailen naar Jolijn van Leuken:
 • Bij alle overige vragen kunt u zich wenden tot Joyce van Asselt (coördinator ODC):

De landelijke indicatie criteria zijn de volgende:

PrO

 • IQ 55 - 80
 • 50% of meer leerachterstand op 2 of meer leergebieden, waaronder minimaal één inzichtelijk leergebied, te weten Begrijpend lezen en/ of Inzichtelijk Rekenen
 • Bij IQ 75 - 80 en/of tegenstrijdige criteria zal aanvullend gemotiveerd moeten worden waarom voor PrO wordt gekozen

Als een leerling voldoet aan de criteria, zal in navolging van het advies van het ODC WM door de PCL een Aanwijzing LWOO of Toelaatbaarheidsverklaring PrO worden afgegeven.

Bij tegenstrijdige criteria zal op basis van het gehele beeld van en rondom een leerling, worden bekeken binnen welk type onderwijs de leerling het meest duurzame ontwikkelingsperspectief heeft en waar het beste aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan worden voldaan.

Wanneer niet alle betrokken partijen zich kunnen vinden in het advies, volgt er een overleg tussen ouders, de basisschool, de VO school van aanmelding en het ODC WM. Als na dit overleg geen consensus kan worden bereikt, wordt het dossier voorgelegd aan de PCL en volgt een bindend besluit.

De PCL kan een positief of een negatief besluit nemen. De VO school van aanmelding wordt via het programma Onderwijs Transparant op de hoogte gesteld van het besluit van de PCL. De Aanwijzing LWOO of TLV PrO wordt samen met een begeleidende brief voor ouders als bijlage aan het digitale dossier toegevoegd. Het is aan de VO school om ouders en de basisschool over het besluit in te lichten.

Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit van de PCL, dan kan bezwaar worden aangetekend volgens de vastgestelde bezwaarprocedure.

Wanneer een leerling niet voldoet aan de (didactische) criteria, zal in overleg met de basisschool bekeken moeten worden welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en op welke manier binnen het VO de ondersteuning vorm kan worden gegeven. De VO school waar de leerling is aangemeld kan eventueel daarvoor in samenwerking met het ODC WM een arrangementsaanvraag voor extra ondersteuning indienen bij de PCL van het SWV 31.04.

Bijzondere regelingen:

Vreemdelingen

Leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, komen pas in aanmerking voor een aanwijzing LWOO of TLV PrO wanneer ze meer dan één jaar Nederlands onderwijs hebben gevolgd.

In de praktijk betekent dat het volgende; voor alle vreemdelingen die vóór 1 oktober 2017 één jaar Nederlands onderwijs hebben gevolgd kan bekeken worden of ze in aanmerking komen voor een aanwijzing LWOO of TLV PrO voor schooljaar 2017-2018.

Bij leerlingen die na 1 augustus 2017 pas één jaar Nederlands onderwijs volgen, moet de aanvraag worden ingediend tussen 1 augustus 2017 en 15 september 2017. Belangrijk is om in dergelijke gevallen contact op te nemen met het ODC WM om samen een planning te maken voor de aanvraag. Op deze manier kan de Aanwijzing LWOO of TLV PrO nog wel vóór 1 oktober 2017 worden afgegeven en meetellen in de bekostiging van het schooljaar 2017-2018.

Aanvragen bijzondere regeling Praktijkonderwijs

Voor leerlingen die een Aanwijzing LWOO of een Toelaatbaarheidsverklaring VSO hebben, maar op grond van hun ondersteuningsbehoefte overstappen naar Praktijkonderwijs. Deze aanvragen moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Het aanvraagdossier moet bevatten:

 1. Kopie van (eerder afgegeven beschikking / Aanwijzing LWOO of Toelaatbaarheidsverklaring VSO of OPP SO/SBO)
 2. Zienswijze van de ouders
 3. Motivering van de PrO-school, waarom de leerling is aangewezen op Praktijkonderwijs en men de leerling wil opnemen;
 4. Handelingsplan(nen) van de school van herkomst;
 5. Beschrijvingen van pedagogische/didactische interventies en resultaten daarvan;
 6. Verslag van bemoeienis door externe deskundigen;
 7. Beschrijving van mogelijke risico’s als de leerling niet wordt geplaatst; zo mogelijk gebaseerd op testgegevens.
Bezwaar procedure

Op ieder besluit van de PCL kan binnen een termijn van 6 weken bezwaar worden aangetekend bij de voorzitter van de PCL. De voorzitter treedt in gesprek met de belanghebbenden. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt kan de bezwaarprocedure van het SWV 31.04 gevolgd worden.

ContactinformatieOnderwijsdienstencentrum Westelijke Mijnstreek

Adres

Havikstraat 5
6125 ED Sittard
Nederland

Contactpersoon
Mevr. drs. J. van Asselt-Verheij Coördinator & Orthopedagoog-generalist
+31 (0)46 782 08 30