Permanente Commissie Leerlingenzorg

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

  • Permanente Commissie Leerlingenzorg

    Onderwijsdienstencentrum

Over de PCL

De PCL (LWOO-PrO) draagt zorg voor een soepele overgang van PO naar VO voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte in het kader van LWOO en PrO. In samenspraak met de deskundigen van het onderwijsloket van het PO en de trajectbegeleiders wordt vanaf groep 6 het ontwikkelingsperspectief van deze leerlingen in beeld gebracht. Leerling en ouders worden ondersteund als het gaat om het vinden van een adequate onderwijsplek in het VO. De PCL brengt in dezen een richtinggevend advies uit.

Tot 1 augustus 2015 indiceert de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) voor LWOO en PrO. Daarna wordt deze functie overgenomen door het SWV. In de praktijk bereiden de medewerkers van het ODC de aanvraag voor de RVC voor. Deze werkwijze wordt na 1 augustus 2015 voortgezet, met dien verstande dat de PCL PO-VO de functie van de RVC overneemt.

Daarnaast vervult de PCL een rol bij de aanvraag van scholen betreffende de financiering van maatwerktrajecten die de basisondersteuning overstijgen. Daarnaast denkt deze commissie mee als het gaat om terugplaatsing van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) naar een reguliere setting.

Aanmelding PCL

Allereerst vraagt de basisschool toestemming aan de ouders van de leerling om leerlinggegevens aan het ODC WM te overleggen ten behoeve van een pré-advies.

Download het aanmeldformulier PCPO / PCL

Contactinformatie Permanente Commissie Leerlingenzorg

Adres

Havikstraat 5
6125 ED Sittard
Nederland

Contactpersoon
Mevr. drs. R. Coenen-Smeets Psycholoog & ambtelijk secretaris
+31 (0)46 782 08 30