Plaatsingscommissie Passend Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

 • Plaatsingscommissie Passend Onderwijs

  Onderwijsdienstencentrum

Over de PCPO

De PCPO heeft als taak om bij een meervoudige ondersteuningsbehoefte van de jeugdige, nadat op de VO-school aan de basis en in de breedte alles in het werk is gesteld om een perspectief te creëren, zich te buigen over nieuwe mogelijkheden, c.q. maatwerk-arrangementen die meer passend zijn voor de leerling. Voor leerlingen die zijn aangewezen op VSO cluster 3 of 4 onderwijs geeft de PCPO een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

Na bespreking in de PCPO wordt een onderwijsadvies op maat gegeven. Hierbij valt te denken aan:

 • Tijdelijk plaatsing in een Bovenschoolse Tussen Voorziening (BTV; cofinanciering SWV en school waar leerling ingeschreven staat);
 • Plaatsing in het regulier VO (via de PCL) met een extra ondersteuningstraject;
 • Aanmelding MBO (indien nodig met extra ondersteuning, via de PCL);
 • Plaatsing VSO (cluster 3 of cluster 4)

De plaatsingscommissie is in beginsel samengesteld uit deskundigen van V(S)O-MBO en Regionaal Bureau Leerplicht/ Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (RBL/RMC).

Op basis van de ondersteuningsvraag van de leerling kan de samenstelling van de PCPO variëren. Het onafhankelijk voorzitterschap wordt bekleed door de coördinator van het ODC.

De uiteindelijke toekenning van de TLV vindt plaats door de directeur van het SWV.

Aanmeldingsprocedure bij PCPO

Bij de PCPO kunnen twee soorten aanmeldingen gedaan worden:

Vanuit de VO-school:

De toeleiding van leerlingen vanuit het VO naar een onderwijstraject op maat, vindt plaats volgens de ondersteuningsstructuur zoals beschreven in het Ondersteuningsplan, ondersteuningsniveau‘s 1 t/m 5. Vanaf niveau 2 kan het OPT betrokken worden bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Wanneer de extra begeleiding binnen het regulier onderwijs niet heeft geleid tot de gewenste resultaten (m.a.w. niveau 4 van de ondersteuning is gepasseerd) zal de leerling door de aangewezen casemanager van het OPT worden aangemeld bij de PCPO.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 en 4:

De aanvraag bij de PCPO voor een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO cluster 3 of 4 kan worden gedaan door het bestuur van een school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, school voor speciaal basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 of 4 gelegen binnen of buiten het samenwerkingsverband, wanneer de leerling daar staat ingeschreven.

Een toelaatbaarheidsverklaring kan alleen toegekend worden aan leerlingen die ingeschreven staan in een gemeente behorend bij het SWV Passend Onderwijs VO 31.04 Westelijke Mijnstreek. Deze aanmelding voor behandeling van het dossier in de PCPO verloopt via het digitale loket van het ODC start.onderwijstransparant.nl.

Voor aanvragen door VSO scholen buiten het SWV wordt verzocht om contact op te nemen met het ODC.

Voordat een aanmelding door de PCPO in behandeling kan worden genomen, draagt de school waar de leerling is ingeschreven zorg voor:

 • Een zo volledig mogelijk dossier;
 • Toestemmingsverklaring van de ouders en eventueel leerling voor bespreking in de PCPO en mogelijk opvragen van gegevens bij derden;
 • De aanmeldende school onderbouwt waarom de leerling niet op de eigen school onderwijs kan blijven volgen binnen de bestaande basisondersteuning, dan wel aanvullende extra ondersteuning.
Inhoudelijke voorbereiding dossier

Voordat een aanmelding door de PCPO in behandeling kan worden genomen, draagt de school waar de leerling is ingeschreven zorg voor:

 1. De aanmelding is inhoudelijk voorbereid door of namens de school.
 2. Bij de aanmelding zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een 2e deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO betrokken geweest.
 3. Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als de orthopedagoog of psycholoog en de geraadpleegde deskundige(n).
 4. Met ouders is in het voortraject op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd. De opbrengst van dit overleg wordt opgenomen in de aanmelding.

Contactinformatie Onderwijsdienstencentrum Westelijke Mijnstreek

Adres

Havikstraat 5
6125 ED Sittard
Nederland

Contactpersoon
Mevr. drs. J. van Asselt-Verheij Coördinator & Orthopedagoog-generalist
+31 (0)46 782 08 30