Organisatie en bestuur

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van SWV Passend Onderwijs ziet er als volgt uit:

Bestuur

De wet Passend onderwijs stelt als eis dat het SWV een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn. Gezien het feit dat het SWV VO Westelijke Mijnstreek reeds over deze status beschikte, is gekozen voor een statutenwijziging van de bestaande stichting. De deelnemende besturen hebben een aansluitingsovereenkomst getekend. Met de inwerking-treding van voornoemde wet is ook de wet Goed Bestuur op het SWV van toepassing, met name de scheiding van bestuur en intern toezicht.

Het bestuur van het SWV heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel. Dit is een vorm van functionele scheiding.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het SWV en heeft ook de rol van intern toezichthoudend orgaan. De meeste bestuurs-bevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de directeur van het SWV. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en bewaakt de koers van het SWV. Het bestuur ontwikkelt samen met de directeur het toezichtskader en volgt vervolgens als toezichthouder de resultaten. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg met schoolleiders.

Samenstelling van bestuur

Peter Lemmens (voorzitter) Stichting Kindante
Harald Mertz (secretaris) Trevianum scholengroep
Roy Janssen (penningmeester) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
Maurice Groten DaCapo College
Elma Janssen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs
Chantal Gilissen Stichting Adelante Onderwijs
Taco Bisscheroux Stichting Alterius
Jeroen Phijl Stichting Tyltylschool de Maasgouw
Joan van Zomeren Stichting MosaLira
Bert Nelissen Stichting Innovo

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid en doet dit in overleg met de schoolleiders.

Contactpersoon
Dominique Boer Directeur SWV Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek

Adres
Bradleystraat 25
6135 ED Sittard